بانک نمونه های بالینی

  • موضوع اصلی این طرح تهیه بانک اطلاعاتی آموزشی از نمونه های بالینی واقعی و غیر واقعی می باشد . منظور از نمونه های بالینی واقعی بیمارانی است که به مراکز درمانی ( بیمارستانی و درمانگاهی ) دانشگاه مراجعه کرده اند و منظور از نمونه های غیر واقعی ، سناریوی بیماری است که بر اساس تجربه اساتید نوشته شده است و جنبه آموزشی دارد ولی بیمار واقعا به مراکز درمانی مراجعه نکرده است . در این بانک کلیه مراحل در مانی بیمار شامل شرح حال ، معاینه فیزیکی ، پیشرفت بیماری ، تشخیص های افتراقی ، دستورات پزشک ، داروها ، آزمایشات و تصاویر پاراکلینیکی به صورت کامل با جزئیات ثبت می شود و در مراحل مختلف با تایید اساتید مربوطه نکات آموزشی مختلف به آن اضافه می شود .
  • کاربردهای این طرح به شرح زیر است :

- مطالعه انواع مختلف نمونه های بالینی مراجعه شده به بخش ها در طول سال های متعدد توسط دانشجویان مقاطع گوناگون

- جستجوی پیشرفته در نمونه های بالینی با اهداف خاص آموزشی و پژوهشی

- برگزاری آزمون های نمونه های بالینی مانند آسکی ، برد و....

- طراحی محتواهای آموزش مداوم حضوری و غیر حضوری

 

ضرورت های اجرای این طرح به شرح زیر است :

- با توجه به عدم دسترسی دانشجویان پزشکی به همه نمونه های بالینی بیماری های مختلف در مدت زمان معین حضور در بخش های بالینی ، نیاز به تهیه بانک اطلاعاتی بیماری ها در هر بخش جهت ارائه به دانشجویان در مقاطع مختلف وجود دارد.

- نیاز به دسترسی به دانش اساتید با تجربه کشور برای همه فراگیران

- نیاز به نمونه های بالینی بومی متنوع جهت استفاده در برنامه های آموزشی ، آزمو ن ها

- نیاز به مرجعی جهت ارجاع به تجربیات موجود در فرایند مدیریت بیمار ی مانند شرح حال ها ، گرافی ها ، آزمایشات به منظور آشنایی فراگیران ، بررسی های پژوهشی و ...

View the embedded image gallery online at:
http://tivaorg.ir/product/casebook#sigFreeId861257182b